You are here
Home > html > ارسال اطلاعات select-option در حالت disabled

ارسال اطلاعات select-option در حالت disabled

در صورتی که در فرم نیاز باشد که یکی از drop-down ها را غیر فعال کنیم که کاربر نتواند مقدار آن را عوض کند ولی مجبوریم مقدار آن را به کاربر نمایش دهیم باید از دستور

<select name="mysel" id="mysel" disabled="">
<option>-</option>
.
.
.
</select>

استفاده کنیم.

مشکلی که در این حالت وجود دارد این است که مقدار disabled توسط form ارسال نمیشود.

برای حل این مشکل دستور زیر را به فرم اضافه کنید

onsubmit="document.getElementById('mysel').disabled = false;"

استفاده به صورت زیر میباشد

<form onsubmit="document.getElementById('mysel').disabled = false;" action="..." method="GET">

   <select id="mysel" disabled="disabled">....</select>

   <input name="submit" id="submit" type="submit" value="SEND FORM">
</form>

شما هم نکته هاتون رو توی قسمت نظرات برای ما بفرستید که همه با هم یاد بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید

Top