You are here
Home > مقاله > ضریب نفوذ اینترنت در ایران

ضریب نفوذ اینترنت در ایران

ضریب اینترنت

در چند سال گذشته بدلیل وجود خطاي قابل توجه در محاسبه و اعلام شاخص ضریب نفوذ اینترنت در کشور و همچنین اعلام گاها بیش از ده عدد براياین شاخص در طول یک سال از سوي نهادهاي مختلف ، شرکت فناوري اطلاعات ایران اقدام به تعریف پروژهاي با هدف ارائه روش محاسبه ضریبنفوذ اینترنت کشور با عنوان تعیین فرمول ضریب نفوذ اینترنت کشور نمود که در سال 88 توسط دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت که پس ازمطالعات تطبیقی پیرامون موضوع چندین روش به عنوان راه حل محاسبه کاربران اینترنت پیشنهاد شد که هر یک از این روشها داراي مزایا و معایبیمی باشند .

در شرایط فعلی و با نظرات کارشناسی دریافتی از جلسات خبرگی( که با حضور نمایندگانی ازبخشهاي دولتی، دانشگاهی، مجلس و بخش خصوصی برگزار شد)و با بررسیهاي میدانی انجام گرفته در طول پروژه ونتایج بدست آمده، روش مولفهای بدلیل مزایای :سادگی درك براي مخاطبین ،پویا بودن رابطه نسبت به تغییرات فناوري،امکان ارائه تعداد مشترکین،امکان تفکیک کاربران باند پهن از کاربران معمولی،امکان تفکیک کاربران بر اساس نوع فناوري اتصال،استفاده در مقیاسهاي کوچکتر مانند استان و شهر  به عنوان روش بهینه برگزیده شد که در صورت اجرا در چند سال و تعامل مناسب سازمانهاي همکار میتواند به عنوان یک راه حل مناسب بلند مدت براي محاسبه ضریب نفوذ کشور مد نظر قرار گیرد .

لازم به توضیح است که براي بالا بردن دقت و کاهش خطا، روشهاي دیگر به عنوان ابزار کنترل خطا مورد استفاده قرارمیگیرد. بنابراین روش مورد استفاده در مرکز متما همان روش مولفهاي، محاسبه تعداد کاربران هر یک از اتصالها(از نظرفناوري)و جمع نمودن تمام مقادیر بدست آمده میباشد.

علاوه بر توضیحات فوق، موارد زیر نیز قابل توجه میباشد

تعریف مشترك و کاربر اینترنت

در حالت کلی به فردي که با شبکه جهانی اینترنت به اموري مانند جستجو،مطالعه، آموزش، سرگرمی و هر منظور دیگر متصل شود کاربر اینترنت گفته میشود . استانداردهاي بین المللی متفاوتی براي تعریف کاربران اینترنت وجود دارد که در حالت کلی یک کاربر اینترنت از دو منظر اتصال و زمان استفاده به صورت زیر قابل توجه تعریف میباشد اول کسی که اتصال به اینترنت(کامپیوتر و مودم)دارد و دوم کسی که از نظر زمانی به عنوان مثال X ساعت از اینترنت استفاده میکند

در نهایت مشترك اینترنت به شخصی اطلاق میشود که اشتراك اینترنت را دریافت میکند ولی کاربر اینترنت به تعداد افرادي گفته میشود که از آن اشتراكاستفاده میکنند.

در خصوص شمارش چند باره کاربر و مشترك

اصولاً در همه کشورها تعریف ضریب نفوذ اینترنت مشابه ضریب نفوذ تلفن همراه است. بدین معنی که یک نفر در صورت استفاده از دو اتصال به عنوان دو مشترك در محاسبات در نظر گرفته میشود. به عبارتی میتواند در چند سال آینده ضریب نفوذ اینتر نت هم مشابه تلفن همراه بیش از 100 درصد باشد

به دلیل بهره برداري از شاخص ضریب نفوذ اینترنت براي مقایسه کشور با کشورهاي مشابه باید تعریف کاربر را بر اساس تعاریف جهانی و هماهنگ با کشورهاي دیگر انتخاب نمود تا مقایسه هاي جهانی قابل قبول باشد. بنابراین مبناي تعریف یکسان در نظر گرفته شده و تعداد کاربر و مشترك به جاي تعداد نفرات استفاده کننده از اینترنت مد نظر قرار گیرد

البته تعیین تعداد نفرات استفاده کننده از اینترنت هم میتواند به عنوان یک شاخص اجتماعی (مانند تعداد افراد باسواد) براي تصمیمسازيها مد نظر قرار گیرد. ولی از نظر شاخص فنی تعداد کاربران به معنی تعداد اتصالهاي مورد نیاز اینترنت میباشد.

درخصوص تعداد کامپیوترهاي متصل به اینترنت سازمانهاي دولتی

ضریب 8. یک مقدار حد پایین براي این موضوع در نظر گرفته شده است. زیرا عموماً اکثر سازمانهاي دولتی که داراي شبکه داخلی میباشند به اینترنت هم متصل میباشند

آیا اعداد ضریب نفوذ غیر معقول هستند؟

فرمول ضریب نفوذ اینترنت در سالهاي 88 و 89 و 90 محاسبه شده و نقدهاي مربوط به فرمولهاي قبلی و آمارهاي چندگانه تا حدود بسیار زیادي مرتفع شده است و مرکز متما توانسته در این خصوص مشکلاتی که قبل از این لاینحل به نظر میرسید را از طریق سایت iriu.ir حل نماید.

منبع : www.iriu.ir

One thought on “ضریب نفوذ اینترنت در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

Top